Fogorvosi járóbeteg fogászati szolgáltatásának ellátására

HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.25.

Általános Szerződési Feltételek az MDent Buda Kft. fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatásaihoz (a továbbiakban: ÁSZF)

1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

1.1. A Szolgáltató neve és címe
A Szolgáltató neve: MDent Buda Kft. (a továbbiakban: a Szolgáltató),
A Szolgáltató székhelye: 2045 Törökbálint Bajcsy-Zsilinszky u.19
A Szolgáltató telephelye: 1126 Budapest, Dolgos utca 2/4
A Szolgáltatót a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága tartja nyilván Cg. 13-09-200198 cégjegyzékszámon.
A Szolgáltató adószáma: 26758693-1-13

1.2. A Szolgáltató elérhetőségei
A Szolgáltató Páciensszolgálatának elérhetőségei:
Postacím: 1126 Budapest, Dolgos utca 2/4
Telefonszám: +36204416442 +36 70 600 7570
Email: mdentbuda1@gmail.com

1.3. A Szolgáltató internetes honlapjának címe
A Szolgáltató internetes honlapot üzemeltet, melynek címe www.mdentbuda.hu. A honlap részletes információkhoz biztosít hozzáférést a Szolgáltató akcióiról, szolgáltatásairól, valamint azok díjáról, valamint letölthető formában tartalmazza a Szolgáltató ÁSZF-ét és annak mellékleteit.

1.4. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elérhetősége
A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek teljes szövege elérhető a Szolgáltató internetes honlapján a következő linken: www.mdentbuda.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

1.5 A Szolgáltató tájékoztatása az ügyfelek felé
A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

1.6. Alapfogalmak és egyéb tájékoztatások
Az ÁSZF-ben található alapfogalmak ABC sorrendben az alábbiak:
Információs Lap: a kezelések megkezdése előtt a Páciens által aláirt dokumentum, amely tartalmazza a Páciens adatait és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásait is.
Kezelési Terv: a Páciens és a Szolgálató közt létrejött egyedi szolgáltatási szerződés, amelynek a jelen ÁSZF minden esetben elválaszthatatlan mellékletét jelenti
Páciens: aki a Szolgáltató jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásait igénybe veszi és aki a Kezelési Tervben páciensként megnevezésre kerül

1.6. Felügyeleti szervek elérhetőségei

ÁNTSZ XII. Kerületi Kirendeltsége: 1126 Budapest, Dolgos utca 7-9.
Tel.: +36 1 356 7811, 356 7692 , email: 12kerulet@fovaros.antsz.hu

Betegjogi képviselő: Dr. Munk Julianna
elérhetőség munkanapokon: 9-17 óra között a +36 20 489 9520 telefonszámon
fogadóóra minden szerdán 9-12:30 között
helye: Uzsoki utcai Kórház, Budapest XIV. ker., Uzsoki u. 29.

1.7. Egyéb tájékoztatások:
A Kezelési Tervre és a jelen ÁSZF-re a magyar jog rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF és annak mindenkori módosításai a Páciensek megfelelő előzetes tájékoztatása után, a Szolgáltató által megjelölt időpontban lépnek hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg módosításra nem kerül, illetve amíg a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben leírt szolgáltatás nyújtására jogosult.

2. A KEZELÉSI TERV MINT SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS FELTÉTELEI

2.1. A Kezelési Terv megkötése – általános szabályok
A Kezelési Terv megkötése az alábbi módokon lehetséges:
a) írásban,
b) ráutaló magatartással (különösen a szolgáltatás Páciens általi igénybe vételével).

A Páciens a Páciens jogviszony létesítésével tudomásul veszi, hogy a Kezelési Terven kívül a jelen ÁSZF-ben foglaltak is a Kezelési Terv részét képezik, és az ott meghatározottak szerinti díjakat a Szolgáltatás igénybevételéért köteles megfizetni.

Nem minősül új Kezelési Terv megkötésének, többek közt, a szolgáltatások módosítása vagy a Kezelési Terv egyéb módosítása.

A Páciens a Kezelési Terv időtartama alatt igénybe veheti a szolgáltatást annak feltételei szerint.

2.2. A Kezelési Terv megkötésének korlátai
A Szolgáltató jogosult a Kezelési Terv megkötését és/vagy a szolgáltatás nyújtását indoklás nélkül megtagadni.

Amennyiben a páciens fiatalkorú a törvényes képviselőjének jóváhagyása is szükséges a Kezelési Terv megkötéséhez.

A Szolgáltató a Páciensi jogviszony fennállása alatt, illetve a Kezelési Terv megszűnését követően csak abban az esetben köt a Pácienssel egy új Kezelési Tervet, ha a Páciensnek nem áll fenn a szolgáltatás igénybevételéből eredő, el nem évült díjtartozása a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi Kezelési Terv megszűnésére nem a Szolgáltatónak a Kezelési Tervszegésére visszavezethető felmondásával került sor. Amennyiben a fentiek ellenére a díjtartozással rendelkező Pácienssel tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba következtében mégis szerződéskötésre kerülne sor, az új Kezelési Terv a tévedés, megtévesztés, illetve adminisztrációs hiba Szolgáltató általi észlelésekor azonnali hatállyal megszűnik és a Páciens köteles valamennyi tartozását és az igénybe vett szolgáltatások díjait a Szolgáltató felé haladéktalanul megfizetni.

2.3. A szolgáltatás igénybevételének módja
A Szolgáltató a szolgáltatást díj ellenében, az irányadó jogszabályokra való tekintettel a jelen ÁSZF (és mellékletei) alkalmazása mellett biztosítja.

A Páciens köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen igénybe venni és a Szolgáltatóval együttműködni a kezelések során.

2.4. A Szolgáltató által biztosított feltételek
A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti a Kezelési Tervben vállalt szolgáltatásokat, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Páciens által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

A Kezelési Terv elfogadásával és/vagy a kezelés megkezdésével a Páciens kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatások teljesítéséhez jogosult közreműködőket igénybe venni. A Szolgáltató jogosult ezen közreműködőket igénybe venni különösen, de nem kizárólag, a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a szálláshely igényléshez, vagy a Páciens által kért egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. A közreműködők tevékenységéért a Szolgáltató úgy felel, mintha azt saját maga látta volna el. A Szolgáltató a közreműködőkkel saját belátása szerint jogosult megállapodni azok szolgáltatásainak feltételeiről és erről nem köteles semmilyen tájékoztatást adni a Páciens részére.

2.5. A Kezelési Terv mint szerződés tartama

Amennyiben a Kezelési Terv eltérően nem rendelkezik, ez határozatlan időre szól.

A Kezelési Terv tartama alatt jogosult a Páciens az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére és igénybe vételére a Kezelési Terv és a jelen ÁSZF feltételei szerint.

2.6. A Kezelési Terv megkötéséhez szükséges Páciens adatok
A Kezelési Terv megkötéséhez szükséges Páciens adatokat az Információs Lap tartalmazza beleértve a Páciens egészségügyi adatait is.

A Szolgáltató a fenti adatokat a szükséges mértékben kéri be a Pácienstől azzal, hogy jogosult egyes adatok megadásától belátása szerint eltekinteni, valamint szükség szerint a fentieken túl további adatokat is igényelni a Pácienstől.

A Szolgáltató jogosult megbízni a Pácienstől kapott adatokban és a szolgáltatását ennek megfelelően nyújtani. Amennyiben a Páciens által megadott adat valótlannak, pontatlannak vagy egyéb módon félrevetőnek vagy helytelennek bizonyul, akkor az ebből fakadó kár a Pácienst terheli, beleértve a Szolgáltató kárát is, és a Szolgáltatót ezzel összefüggésben fizetési kötelezettség a Páciens felé nem terhelheti.

A Páciens adataiban bekövetkezett bármely változást a Páciens köteles a Szolgáltató felé haladéktalanul írásban vagy emailen bejelenteni. A Páciens mulasztása esetén a Szolgáltató a Páciensről tárolt adatok alapján teljesíti a Páciensi jogviszonyból eredő kötelezettségeit. A bejelentés elmulasztásából eredő kárt a Páciens köteles viselni. A Szolgáltató a Páciens bejelentése alapján változtatja meg a Páciensről a rendszerében szereplő adatait.

3. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

3.1. A szolgáltatás tartalma
A Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alatt fogorvosi járóbeteg és egyéb fogászati szolgáltatásokat nyújt a Páciens részére a Kezelési Terv rendelkezései és a felek megállapodásai alapján.

A Szolgáltató a szolgáltatást díj ellenében, az irányadó jogszabályokra tekintettel a jelen ÁSZF alkalmazása mellett biztosítja.

3.2. A Páciens egyes jogai kötelezettségei a szolgáltatással kapcsolatban
A Páciens vállalja, hogy a szolgáltatással kapcsolatban:

a) együttműködik a Szolgáltatóval,
b) a Szolgáltató részére az általa kért valamint a kezelés ellátásához szükséges egyéb információt és tájékoztatást megadja,
c) tudomásul veszi hogy, amennyiben a Szolgáltató ÁSZF-je megváltozott és ezen változást a Szolgáltató megismerhetővé teszi a részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, csak a módosult ÁSZF elfogadása után tudja a szolgáltatást igénybe venni,
d) megfizeti a Szolgáltató szolgáltatási díját,
e) szavatolja, hogy a Szolgáltató részére megadott adatok megfelelnek a valóságnak és amennyiben jogi személy vagy más társaság képviselőjeként köt szerződést a Szolgáltatóval, akkor a szerződő személynek jogában áll eljárni az általa képviselt szervezet nevében.

3.3. Szolgáltató általános jogai és kötelezettségei

3.3.1. A Szolgáltató jogai

A Szolgáltató jogosult arra, hogy:
a) a Páciens adatait megvizsgálja;
b) a Szolgáltatáshoz való hozzáférést korlátozza;
c) kártérítést követeljen; és
d) a teljesítés érdekében más szolgáltatót igénybe venni.

a) A Páciens adatainak vizsgálata
A Szolgáltató a Kezelési Terv megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult a Páciens adatait akár harmadik személyek bevonásával vizsgálni, és a Pácienstől az adatait igazoló okmányokat bekérni. A Szolgáltató ellenőrizheti ezen okmányok tartalmának valódiságát, kétség esetén pedig kérheti annak bizonyítását a Páciensektől. A Szolgáltató a vizsgálat befejeződéséig jogosult arra, hogy a Páciens számára a szolgáltatást korlátozza.

b) A Szolgáltatás korlátozása
A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásának elérését a Páciens felé korlátozni saját belátása szerint többek közt abban az esetben, ha szakmai megítélése szerint a kért beavatkozást nem célszerű vagy biztonságos elvégezni továbbá, ha a Páciens adatai nem állnak rendelkezésre vagy ha a Páciensnek hátraléka áll fenn a Szolgáltatóval szemben vagy alaposan feltételezhető, hogy a kért kezelés ellenértékét nem vagy csak jelentős késedelemmel lesz képes megfizetni. Ezen esetekben a korlátozáson túl a Szolgáltató jogosult akár a szolgáltatás teljesítésének feltételhez kötésére vagy megtagadására is.

c) Kártérítés követelése a Pácienstől
A Szolgáltatónak joga van kártérítést követelni abban az esetben, ha a Páciens bármilyen módon megszegi a Kezelési Tervet valótlan adatokat szolgáltat az Információs Lapon vagy más módon vagy pedig a tevékenységével összefüggésben a Szolgáltató-t bármilyen kár éri, különösen ha a Szolgáltató valamilyen fizetést a Páciens helyett köteles teljesíteni más személyek felé. A kártérítés összege az okozott kár összegével megegyezik. A kártérítés megfizetésének részletes szabályait a jogszabályok és az ÁSZF határozza meg.

d) Más szolgáltató igénybevétele
A Szolgáltató a Páciens előzetes hozzájárulása nélkül is jogosult a szolgáltatás bármely részének ellátásához más, független, általa választott szolgáltatót igénybe venni. A szolgáltatásnak a Kezelési Terv szerinti teljesítéséért a Páciens felé továbbra is a Szolgáltató felelős.

A fentieken túl a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások egyes részletszabályait saját belátása szerint meghatározni és érvényesíteni.

3.3.2. A Szolgáltató kötelezettségei
A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Páciens felé, hogy:

a) a szolgáltatás hozzáférhetőségét biztosítja;
b) észrevételek, hibák bejelentésének lehetőségét biztosítja;
c) adatkezelés, adatvédelem során a jogszabályoknak megfelelően jár el;
d) együttműködési, tájékoztatási kötelezettségét teljesíti.

a) A Szolgáltatás hozzáférhetőségének biztosítása
A Szolgáltató biztosítja a szolgáltatást a Páciens számára a Kezelési Tervben meghatározott időponttól a jelen ÁSZF feltételei szerint, amennyiben a Páciens teljesíti díjfizetési kötelezettségét és mindenben betartja a Kezelési Tervet.

b) Észrevételek, hibák bejelentési lehetőségének biztosítása
A Szolgáltató a bejelentés lehetőségét az ÁSZF szerint biztosítja.

c) Adatkezelés, adatvédelem
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szolgáltatással kapcsolatosan tudomására jutó adatokat, információkat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bizalmasan kezeli, csak a szolgáltatáshoz szükséges mértékben használja fel, és harmadik személy tudomására nem hozza mindaddig az Információs Lapban leírtak szerint, amíg a Páciens a Kezelési Tervben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza.

d) Együttműködés, tájékoztatás
A Szolgáltató együttműködik a Pácienssel, és szükség szerint tájékoztatja a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényegesnek ítélt kérdésről.

3.4 A Páciens vállalásai a szolgáltatással kapcsolatban
A Páciens a szolgáltatással kapcsolatban vállalja, hogy

a) a Szolgáltató szolgáltatását nyilvánvaló hibát leszámítva elfogadja és indokolatlanul nem támaszt reklamációt és nem lép fel ilyen igénnyel a Szolgáltató felé;
b) minden esetben gondosan ellenőrzi az kapcsolódó adatokat és a kért szolgáltatások ellenértékeit és kijelenti, hogy valamely szolgáltatás megrendelése vagy jóváhagyása a kapcsolódó adatok és az ellenértékek kifejezett jóváhagyását is jelenti a részéről;
c) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az adatait továbbíthatja az alvállalkozói és teljesítési segédei felé, akik a Páciens részére a szolgáltatás nyújtásában részt vesznek vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet végeznek a szolgáltatással kapcsolatban és kifejezetten hozzájárul az adatok továbbításához;
d) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tartalmáról és a kapcsolódó egyéb körülményekről nyilvánosan olyan kijelentést nem tesz, ami a Szolgáltató jó hírnevének csorbítására alkalmas lehet.

3.5. A Szolgáltató felelősségének kizárása egyes esetekben
Az ÁSZF-ben szabályozott egyéb eseteken túl a Szolgáltató az email rendszerek egyes hibáiért vagy szolgáltatások csúszásáért, késedelméért és egyéb hibájáért, különösen azért, hogy az egyes email-ek a megadott címre megérkeznek-e, nem tartozik felelősséggel (például spam szűrők miatt).

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a költségekért és károkért, amelyek a Pácienst azért érik, mert a szolgáltató vis maior esetén időszakosan nem tudja a szolgáltatását teljesíteni. A jelen ÁSZF szempontjából vis maiornak minősül a háború, természeti kár és a kezelőorvos vagy a Szolgáltató adott szolgáltatással kapcsolatos közreműködőjének betegsége, halála, sztrájkja vagy más váratlan külső okból bekövetkezett időleges távolléte is.

4. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE

4.1 A Szolgáltató díjai és a szolgáltatás ellenértéke általában
A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a Pácienseket a honlapján és a rendelőben kifüggesztett árlistával tájékoztatja.

A Kezelési Terv szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a Kezelési Tervben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.

A Kezelési Terv szerint díj- és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltató jogosult a díj-, és anyagköltség változtatására. Ezen túlmenően a Kezelési Tervben szereplő díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.

Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. Az KT szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalánydíjazás is megállapítható.

4.2 Fizetési Feltételek
Fogtechnikai szolgáltatás esetén ezek költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor, átadáskor fizetendő. A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult előleget kérni a Páciensektől az adott kezelés megkezdése előtt, amennyiben ezt a Szolgáltató saját megítélése alapján szükségesnek találja.

Az egyes kezelések befejezésekor a számla átvételével a Páciens a Szolgáltató teljesítését igazolja. A számla tartalmazza a Szolgáltató anyagköltségeit és a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékét.

A kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, bankkártya stb.) és a fizetés határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

A Páciens felelős a díjfizetési kötelezettségének nem teljesítése miatt felmerült költségek megfizetéséért. A Páciens tartozásának behajtásában közreműködők által felszámított költségeket mint kárt a Páciens köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

Amennyiben a Páciens befizetése a számla összegénél kevesebb, vagy a befizetés nem köthető számlához, a Szolgáltató a befizetést az alábbiak szerint rendeli a tartozáshoz:

a) a befizetést a Szolgáltató a nem a szolgáltatásból eredő tartozásokra fordítja először, beleértve a késedelmi kamatot és a költséget – amennyiben ilyen tétel a számlán szerepel –, ezt követően történik a számlához tartozó szolgáltatásból eredő tartozások kiegyenlítése;
b) amennyiben nem azonosítható be, hogy a befizetés melyik számlához kapcsolódik, akkor a fentiek figyelembevételével mindig a legrégebbi számlatartozáshoz kerül hozzárendelésre a befizetés.

4.3 A díjak megfizetése a Páciens távolmaradása esetén

Abban az esetben, ha a Páciens a Szolgáltatótól egyes szolgáltatásokat megrendel, de a megállapodott időpontban a kezelésen nem jelenik meg és a szolgáltatást előre megfelelő időben (legalább 24 órával a kezelés időpontja előtt) nem mondja le, a Páciens a megrendelt kezelés díjához igazodó díjat, de legalább egy konzultáció díját, köteles fizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben ilyen esetben a Szolgáltató anyagokat szerzett be a Páciens részére és a kezelésre az eredeti időpontot követő két héten belül nem kerül sor a Szolgáltató a beszerzett anyagok teljes ellenértékét jogosult kiszámlázni a Páciens részére. A jelen szakasz rendelkezései abban az esetben is alkalmazandóak, ha az adott szolgáltatást a Páciens nevében vagy javára más személy (például hozzátartozó) rendeli meg.

4.4 A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények
A Szolgáltató az általa meghatározott feltételek szerint kedvezményeket nyújthat a Páciens részére. A Szolgáltató által nyújtott konkrét kedvezményeket és azok feltételeit a Szolgáltató és a Páciens közt létrejött Kezelési Terv tartalmazza.

5. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, KÁRTÉRÍTÉS

5.1 Általános feltételek a garanciavállalásról
A Szolgáltató az általa elvégzett kezelésekre és a beépített anyagokra és fogművekre garanciát vállal a Páciens felé az alábbi feltételek szerint és korlátozások mellett. A felelősség korlátozásokat a Páciens kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

A Szolgáltató hibás teljesítésből eredő helytállási kötelezettsége a beépített anyagok hibájából eredő sérülésekre, megsemmisülésére terjed ki valamint a nem elvárható gondossággal elvégzett kezelésekből fakadó hibákra.

A Szolgáltató kizárólag a rendelő fogszakorvosai által elvégzett fogászati kezelésekre és az általuk átadott fogművekre és fogpótlásokra vállal garanciát. A fogászati kezelések végeredményét a páciens egészségügyi állapota, higiéniai szokásai is befolyásolják, melyekre a garancia nem terjed ki.

A garancia az átadott fogpótlás, fogászati munka kijavítására, esetleg újbóli elkészítésére szól. A garancia nem vonatkozik az utazásra, szállásra, tartózkodásra, illetve az egyéb módon felmerülő (pl. munkából való kiesés) költségeire és a más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a gyökérkezelések kimenetelének sikerességéért, illetve a kezelések folyamán váratlanul szükségessé váló gyökérkezelések előfordulásáért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a kezelésekért, amelyek a páciens kérésére, a kezelőorvos javaslata ellenére történnek. Amennyiben a páciens kifejezett kérésére történik egy kezelés, a kezelőorvos által optimálisnak tartott javaslat ellenére, a garancia nem vonatkozik a kezelésre.

5.2 A garancia időtartama
A Szolgáltató az alábbi maximális garanciális időtartamokat vállalja az egyes szolgáltatások esetén:

a) Esztétikus tömésre: 1 év garancia
b) Betétekre (Inlay, onlay): 2 év garancia
c) Rögzített fogpótlások (koronák, hidak): 3 év garancia
d) Kivehető fogpótlások, fogsorok: 3 év garancia
e) Porcelán héj: 3 év garancia
f) Alpha Bio implantátum anyagára: élethosszig tartó garancia

5.3 A garancia érvényességének feltételei és kizárása
A Szolgáltató által vállalt garancia kizárólag az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén érvényes:

a) a Páciens a fogait megfelelően ápolja, a kezelőorvosa által ismertetett szájhigiéniás előírásokat folyamatosan betartsa
b) a Páciens a kezelőorvosa által előírt ingyenes ellenőrzéseken (6 havonta vagy évente) a Szolgáltató fogászati rendelőjében megjelenik
c) a Páciens legkésőbb 30 napon belül elvégeztesse azokat az állapotfenntartó kezeléseket (pl.: fogkő-eltávolítás, protézis alábélelés), amelyeket kezelőorvosa javasol
d) a Páciens a fogpótlást a megadott módon tisztán tartsa
e) a Páciens a fogpótlást rendeltetésszerűen használja, kizárólag fiziológiás rágóerőknek tegye ki, amelyek nem vezetnek a fogmű túlterhelődéséhez
f) a Páciens a fogművet nem teszi ki traumának, csont- és ínybetegségnek
g) a Páciens minden beavatkozást határidőre kifizet a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató által vállalt garancia érvényét veszti, amennyiben a Páciens:

a) nem jelenik meg a féléves ellenőrzésen,
b) erős dohányos,
c) nem megfelelő táplálkozik és/vagy egyéb rossz szokások rabja,
d) rövid időn belül nagyobb súlygyarapodás, illetve súlyvesztesége lesz,
e) krónikus betegség áll fenn, melynek negatív hatása van a fogazat, valamint a fogpótlás állapotára (pl..: cukorbetegség, epilepszia, csontritkulás, daganatos megbetegedések, sugárkezelés- és kemoterápia utáni állapot),
f) a kezelést követően kialakulnak, a kezelést megelőzően nem ismert allergiák, fogbetegségek, és azok következményei,
g) a fogpótlás vagy implantátum extrém igénybevételnek van kitéve (éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás) és ennek következtében károsodik a fogmű,
h) a fogpótlást rendellenesen használja, és így a fogmű károsodik (pl. leejtett fogsor, sportsérülés),
i) baleset miatt sérül a fogmű,
j) a fogorvosa által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el, illetve nem hordja – melynek következménye a túlzott fogsor szorításból adódó porcelán leplezés lepattanása,
k) a páciens a fogászatunk által javasolt kezelést és fogtechnikai munkát egy másik klinikán végezteti el
l) a kezelés alatt vagy a kezelést követően, más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést a Szolgáltató által kezelt területre
m) porcelán héj esetén a héj megfeszítése által okozott károkra (nem rendeltetésszerű használat, vagy külső behatás),
n) az implantáció nem történik meg a tervezett időn belül, (hosszú távú ideiglenes pótlás, amely az implantációt előkészítő pótlás),
o) a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, a fogművet nem bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésére.

5.4. A Páciens jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén
Amennyiben a Szolgáltató nem szerződésszerűen (késedelmesen vagy hibásan) teljesít, a Pácienst az alábbi jogok illetik meg:

a) panasz bejelentése,
b) kártérítési igény előterjesztése,
c) rendkívüli felmondás.

a) Panasz bejelentése
A Szolgáltató nem szerződésszerű (késedelmes vagy hibás) teljesítése esetén a Páciens a Szolgáltató felé bejelentheti a panaszát.

b) Kártérítési igény bejelentése
A Szolgáltató nem szerződésszerű (késedelmes vagy hibás) teljesítése esetén a Páciens az ÁSZF szerint jelentheti be kártérítési igényét.

c) Páciens rendkívüli felmondása
A Szolgáltató nem szerződésszerű (késedelmes vagy hibás) teljesítése esetén, amennyiben a hiba kiemelkedően súlyos, érdemi és nem orvosolható a Páciens rendkívüli felmondással élhet az ÁSZF-ben szabályozott módon.

5.5. Kártérítési eljárás szabályai
A Kezelési Terv késedelmes vagy bizonyítottan hibás teljesítése esetén a Szolgáltató köteles megtéríteni a Páciens vagyonában okozott kárt. A Szolgáltatónak nem kell megtérítenie ugyanakkor az elmaradt hasznot, a nem vagyoni kárt, a sérelemdíjat, továbbá a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a Páciens a kár elhárítása, illetve enyhítése érdekében nem úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható.

Amennyiben a Páciens a Szolgáltatóval szemben a Kezelési Terv késedelmes vagy hibás teljesítése miatt kártérítési igénnyel kíván élni, erről írásban értesítenie kell a Szolgáltató-t lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb az igény felmerülésétől számított 30 napon belül. Ezen értesítési kötelezettség határidejének elmulasztása nem érinti a Kezelési Tervből eredő igények érvényesítésének jogát az egyéves elévülési időn belül.

A kártérítési igények esetleges érvényesítését megelőzően a Páciens köteles a békés rendezést megkísérelni és a Szolgáltatóval együttműködni a hiba Szolgáltató általi orvoslása érdekében.

6. A KEZELÉSI TERV IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

6.1 Általános rendelkezések
A Kezelési Terv eltérő rendelkezése hiányában a Páciens jogviszony határozatlan időre jön létre.

A Kezelési Terv megszűnésével egyidejűleg a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség esedékessé válik. A Szolgáltató a Kezelési Terv megszűnésekor megküldi a Páciens részére a végszámlát, illetve az igénybe vett szolgáltatások alapján a Szolgáltatónak még járó és ki nem egyenlített tartozásról kiállított összesítést. A Páciens köteles kiegyenlíteni a számlán feltüntetett időpontig ezeket az összegeket.

6.2. Megszűnés közös megegyezéssel

A Páciens jogviszony megszűnik a felek által meghatározott időpontban, amennyiben erről a felek közösen megállapodnak.

6.3. A Páciens általi rendes felmondás

A Páciens a határozatlan idejű Kezelési Tervet bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. A Páciens részéről történő felmondás esetén a Kezelési Terv megszűnésének napja – a felek eltérő megállapodása hiányában – az írásbeli felmondás Szolgáltató által történő átvételétől számított tizenötödik nap.

A Páciens felmondás esetén köteles a felmondás napjáig fennálló esedékes és lejárt tartozását haladéktalanul kiegyenlíteni. A Páciens köteles kiegyenlíteni a felmondott Kezelési Tervhez kapcsolódó, a Páciens által a felmondást megelőzően vagy esetlegesen a felmondási idő alatt igénybe vett, azonban a Szolgáltató által azt követően feldolgozott szolgáltatások díját, valamint az egyéb fennálló tartozások összegét a Szolgáltató számlája alapján, a számlán feltüntetett esedékességgel.

6.4. Páciens általi rendkívüli felmondás

Amennyiben a Szolgáltató egyoldalú Kezelési Terv módosítása a Páciensre hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, a Páciens jogosult a szerződést további jogkövetkezmények nélkül felmondani a Szolgáltató Kezelési Terv módosításáról közült értesítését követő 15 napon belül.

Amennyiben a Szolgáltató a Páciens hibabejelentését követően az adott lényeges hibát 30 napig nem tudja elhárítani a Páciens teljes együttműködése ellenére, a Páciens jogosult Páciens jogviszonyát rendkívüli felmondással megszüntetni.

A Kezelési Terv a Páciens jogszerű rendkívüli felmondása esetén a Kezelési Terv a felmondó nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő megérkezését, illetőleg közlését követő napon szűnik meg.

6.5. A megszüntető nyilatkozat elküldése

A Páciens a Kezelési tervet írásban, levélben mondhatja fel, amelyben kéri a Kezelési Terv megszüntetését az alábbi esetekben, azzal, hogy a megszüntetési kérelmen szerepelnie kell a megszüntetendő Páciens azonosító adatainak, és a Páciens aláírásának is.

6.6. Megszüntetés a Szolgáltató részéről
A Szolgáltató részéről történő felmondás esetén a Kezelési Terv a felszólításban megjelölt eredménytelen határidőt vagy a felmondási idő utolsó napját követő napon szűnik meg.

A Szolgáltató részéről történő felmondásnak tartalmaznia kell:

a) a felmondás indokát,
b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és
c) ha a felmondás indoka a Kezelési Terv megszegése, akkor a Páciens tájékoztatását a szerződésszegés megszüntetésének lehetőségéről és ennek következményeiről (ha a szerződésszegés megszüntethető és a Szolgáltató korábban nem hívta fel az Ügyfelet a szerződésszerű magatartásra).

6.6.1. Szolgáltató általi rendes felmondás

A Szolgáltató a Kezelési Tervet 15 napos felmondási idővel jogosult felmondani (rendes felmondás).

6.6.2. Szolgáltató általi rendkívüli felmondás

A Szolgáltató jogosult a Kezelési Tervet azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Páciens:

a) akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szolgáltatásának rendeltetésszerű teljesítését, és a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés ellenére haladéktalanul nem szünteti meg,
b) a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést követően sem teszi lehetővé, hogy a Szolgáltató a bejelentett vagy az általa felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges vizsgálatokat és kezeléseket elvégezze,
c) valamilyen díjat nem fizet meg a Szolgáltató részére felszólítás ellenére sem, vagy
d) a Kezelési Terv rendelkezéseit, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegi.

6.7. A Páciens jogviszony megszűnésének egyéb esetei

A fenti pontokban meghatározott eseteken túl a Páciens jogviszony az alábbi esetekben is megszűnik:

a) a Kezelési Tervben szereplő, ellenkező kikötés hiányában a határozott idő elteltével,
b) a Páciens halálával, jogutód nélküli megszűnésével,
c) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
d) ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott tevékenység végzésére elveszíti a jogosultságát vagy saját döntése alapján felhagy ezen tevékenység végzésével.

6.8. Kétoldalú (közös megegyezéssel történő) szerződésmódosítás
A felek a Páciens jogviszonyt az ÁSZF-ben és a jogszabályokban megfogalmazott korlátozásokkal kétoldalúan (közös megegyezéssel) bármikor módosíthatják.

A Szolgáltató jogosult kétoldalú (közös megegyezéssel történő) szerződésmódosítás kezdeményezésére is, melyről a Szolgáltató az Ügyfelet az ÁSZF szerint értesíti. Amennyiben a Szolgáltató kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatát a Páciens a fogadja el, a szerződés változatlan feltételekkel hatályban marad.

6.9. A Szolgáltató általi egyoldalú szerződésmódosítás
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani, különösen, ha új szolgáltatást vezet be, vagy szolgáltatást szüntet meg.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani illetve kiegészíteni a Páciens számára kedvezőtlenül is többek közt a következő esetekben:

a) ha jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, vagy a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja,
b) a Szolgáltató üzletpolitikája megváltozik;
c) a Szolgáltató számára a tevékenységgel járó kockázatok megváltoznak;
d) szakmai, orvosi előírások megváltozása esetén;
e) egyéb technikai esetekben, így különösen, de nem kizárólag
– a Páciens igények (minőségi, kényelmi, stb.) minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében;
– szolgáltatás elveszti a létjogosultságát;
– a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása indokolja;
– elírások javítása;
– a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások;
– szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve;
– egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy az Ügyfelek számára kedvező változások;
f) egyéb a Szolgáltató tevékenységét érintő esetekben.

A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyoldalú módosítás feltételei fennállnak, a Szolgáltató jogosult a díjszabását is egyoldalúan módosítani.

A Szolgáltató lehetőleg 30 nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően értesíti az Pácienseket a Kezelési Terv módosításáról azon Páciensek tekintetében, akiknek a Szolgáltatónál kezelése van folyamatban, valamint közzéteszi a módosítást. A Szolgáltató a módosításról a Pácienst a jelen ÁSZF szerint elsősorban a honlapján elhelyezett közlemény és/vagy a rendelőben kifüggesztett díjszabás változásával értesíti. Amennyiben a módosítás új szolgáltatás bevezetése miatt vált szükségessé, és az a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely díj csökken, akkor a Szolgáltatót a jelen értesítési kötelezettség nem terheli.

Amennyiben a Páciens nem fogadja el a megváltozott feltételeket a módosítás hatályba lépését megelőző nyilatkozatával, úgy a szerződést kifejezett nyilatkozatával felmondhatja a módosítás hatályba lépését megelőzően (Páciens általi rendkívüli felmondás szabályai szerint). Amennyiben a Páciens a módosítás hatályba lépését megelőzően nem nyilatkozik arról a Szolgáltatónak, hogy a módosítást nem fogadja el a Páciens részéről a módosítást elfogadottnak kell tekinteni.

7. ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS

7.1. Adatvédelem
A Páciens hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Páciens által megadott és a Páciensről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait, az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa.

A Páciens tudomásul veszi, hogy az Kezelési Tervhez mellékelt, általa aláírt Információs Lap elnevezésű, anamnézis adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

A Páciens tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató rendelőjében hang- és képfelvétel készülhet róla, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni.

A Páciens hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

A Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

A szerződéskötéssel a Páciens kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a rá vonatkozó, esetlegesen a szolgáltatása során keletkezett és jogszerűen tárolt adatokat ügyfél-értékelési szempontok kialakítása céljából felhasználja.

A Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben számláját vagy egyéb tartozását a számlán vagy egyéb érvényes iraton feltüntetett esedékesség napjáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató a számlatartozás behajtását egy, az általa ezzel a feladattal megbízott, titoktartásra kötelezett harmadik személlyel is elvégeztetheti.

A Páciens kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi általa a Szolgáltatónak átadott személyes adatot jogosult volt a Szolgáltató tudomására hozni, az ehhez szükséges valamennyi hozzájárulást beszerezte és a Szolgáltató ezen adatokat a Szolgáltatás teljesítéséhez felhasználhatja továbbá a szolgáltatás teljesítését követően is 6 évig ezen adatokat tárolhatja.

A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről. Amennyiben a Páciens módosítani kívánja az adatkezelési móddal kapcsolatban tett nyilatkozatát, a Szolgáltató a megfelelő eljárást díjmentesen biztosítja.

A Páciens a jogszabályok által biztosított legteljesebb mértékben felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy részére új szolgáltatásokat vagy más feltételeket bemutató anyagokat és információkat küldjön. A Páciens elfogadja továbbá a Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatát, amely a www.mdentbuda.hu oldalon érhető el.

7.2. A Páciensek értesítése
A Szolgáltató a Pácienseket elsősorban a honlapján elhelyezett közlemény útján és/vagy a rendelőjében kifüggesztett tájékoztató útján értesíti.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Páciens a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartásával), illetve az Információs Lap aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.